Ośrodek (Internat) przy SOSW Nr 1


Harmonogram dnia

     Ośrodek pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze, społeczne, prawne oraz dydaktyczne. Wychowankowie poprzez udział w różnych formach rewalidacji przygotowywani są na miarę swoich możliwości rozwojowych do samodzielnego udziału w życiu społecznym, pracy zawodowej i uczestnictwie w kulturze.

     Dzieci przebywające w naszym Ośrodku są zawsze pod stałą opieką osób dorosłych. Wychowankowie zarówno przed rozpoczęciem zajęć szkolnych, jak i po ich zakończeniu „przekazywani są z ręki do ręki”, czyli są odbierani przez właściwe osoby przydzielone do opieki nad nimi (nauczyciele szkolni, wychowawcy grup w Ośrodku). Służy to właściwej współpracy pomiędzy szkołą a ośrodkiem i dotyczy maksymalnego ujednolicenia oddziaływań wychowawczych w stosunku do wychowanków, natychmiastowego weryfikowania spostrzeżeń, zachowań i poczynań podopiecznych.

     Praca wychowawczo – dydaktyczno – rewalidacyjna odbywa się w oparciu o plany pracy zatwierdzone do realizacji przez wicedyrektor, a opracowanych w ścisłej korelacji z planami pracy poszczególnych szkół, klas, rocznym planem pracy Placówki oraz kalendarzem imprez.

     W trakcie działalności rewalidacyjnej w Ośrodku stosowane są nowatorskie metody i formy pracy (Klanza, metody: Knilla, Dobrego Startu, ruchu rozwijającego Weroniki Sherbourne, Paula Dennisona, Kepharta, techniki relaksacyjne, muzykoterapia, hipoterapia oraz autorskie programy opracowane przez kadrę Ośrodka).


Ramowy Harmonogram Dnia w Ośrodku

Czas zajęć jest dostosowany do możliwości psycho-fizycznych wychowanków, ewaluowany i modyfikowany przez nauczyciela-wychowawcę w ciągu dnia.


Lp.
Godzina od - do
Rodzaj zajęć
Zadania do realizacji
1.
6.30 - 8.15
Pobudka – gimnastyka, toaleta poranna, zajęcia porządkowe w sypialniach. Śniadanie. Wychowankowie uczą się poprawności toalety, doboru stroju, dbałości o estetyczny wygląd osobisty oraz pomieszczeń grupy, a także sumiennego wykonywania obowiązków dyżurnych.
2.
8.15 - 13.20
Zajęcia szkolne. Wychowankowie przebywają w szkole pod opieką na-uczycieli. Po skończonych zajęciach przekazywani są wychowawcom poszczególnych grup.
3.
13.20 - 14.00
Obiad. W trakcie każdego posiłku wychowankowie utrwalają codzienne czynności: mycie rąk przed posiłkiem, sumienne i bezpieczne wykonywanie obowiązków dyżurnego. Wychowankowie doskonalą umiejętność nakrywania stołu oraz posługiwania się sztućcami, utrwalają nawyki kulturalnego zachowania przy posiłku.
4.
14.00 - 16.30
Odpoczynek poobiedni – spacery, wycieczki, zabawy rekreacyjne. W tym czasie odbywają się spacery, wycieczki po najbliższej okolicy, zajęcia sportowo – rekreacyjne, gry stolikowe oraz zabawy według własnej inwencji wychowanków pod kontrolą wychowawcy.
5.
16.30 - 17.30
Zajęcia dydaktyczne. W grupach umiarkowanych i znacznych polegają one na doskonaleniu technik szkolnych. Natomiast w pozostałych grupach jest to nauka własna, w trakcie której uczniowie odrabiają zadania szkolne, wykonują ćwiczenia utrwalające poznany materiał i przygotowują się do lekcji.
6.
17.30 - 18.00
Przygotowanie do kolacji. Czynności organizacyjno – porządkowe w świetlicach oraz czynności higieniczne przed spożywaniem posiłku.
7.
18.00 - 18.30
Kolacja.      
8.
18.30 - 19.30
Zajęcia w kołach zainteresowań. Zajęcia świetlicowe. Wychowankowie bawią się i pracują uczestnicząc w zajęciach kół zainteresowań. Poznają formy konstruktywnego i efektywnego spędzania wolnego czasu, rozwijają swoje zainteresowania.
9.
19.30 - 20.30
Zajęcia porządkowo – higieniczne. Wychowankowie doskonalą czynności samoobsługowe związane z higieną własną i otoczenia. Uczą się prawidłowo i bezpiecznie korzystać ze sprzętu gospodarczego, samodzielnie organizować pracę, współdziałać podczas jej wykonywania.
10.
20.30 - 21.00
Przygotowanie do snu.      
11.
21.00 - 6.30
Cisza nocna. Wychowankowie śpią otoczeni opieką wychowawców pełniących dyżury ogólne oraz nocnych.


     Raz w tygodniu odbywają się zajęcia gospodarczo – porządkowe, w trakcie których wychowankowie wykonują prace porządkowe na terenie Ośrodka.

Adres / Kontakt
Ośrodek (internat)
przy
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy Nr 1

Adres: 34-400 Nowy Targ ul. Jana Pawła II 85

Telefon/Fax: 18 266-24-08 lub 18 266-24-09
numer wewnętrzny: 24

e-mail: soswnr1@nowytarg.pl


Jak dojechać?
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
Zostań Przyjacielem Ośrodka
Ostatnio dodane galerie
Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych:


↳ Bursa Szkolnictwa Pondagimnazjalnego

↳ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
  ▪ Szkoła Podstawowa Nr 9
  ▪ Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
  ▪ Przedszkole i szkoły dla uczniów
     z niepełnosprawnością w stopniu
     umiarkowanym i znacznym

  ▪ Internat
  ▪ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  ▪ Autyzm
Polecamy:

▪ Powiat Nowotarski
▪ BIP - Powiat Nowotarski
▪ Urząd Miasta Nowy Targ

Projekty:

▪ Modernizacja kształcenia zawodowego
▪ Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej
▪ Poprawa efektywności energetycznej
▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
▪ Centrum Kompetencji Zawodowych
Adres/Kontakt:

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85
jak dojechać? >>>

Telefony:
↳ SOSW: 18 266 24 08, 18 266 24 09
numery wewnętrzne >>>
↳ BURSA: 18 26 636 00, 512 984 110

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl
           soswnr1@nowytarg.pl
           bursa@nowotarski.pl

Treści publikowane na stronie są własnością Placówki. Zabrania się kopiowania tekstów i zdjęć bez pozwolenia.

Copyright © 2006-2019 Kow@L. Powered by PHP-Fusion. Polityka cookies. Klauzula informacyjna RODO.